Annunzia / arriv

La vischnaunca Ilanz/Glion selegra d'astgar beneventar Vus en Vies niev domicil.

L'annunzia ha da succeder enteifer 14 gis dapi la partenza. Nus supplichein Vus da vegnir sperasvi al spurtegl persunalmein cun ils suandonts documents:

Svizzer (senza dimorant jamnil)

 • Scret d'origin
 • Attest da famiglia (partenza da famiglia)
 • Copia dalla polissa dalla cassa da malsauns
 • Copia dil contract d'affittaziun

La taxa d'annunzia munta a CHF 20.00 per persuna/famiglia.

Jester

 • Passaport valeivel (burgheis digl EG/EFTA era carta d'identitad)
 • EG / EFTA Formular A1
 • Burgheis d'in stadi tierz B1
 • Lubientscha da jasters
 • Mussament stan da persunas (stadi civil)
 • Copia dalla polissa dalla cassa da malsauns
 • Copia dil contract d'affittaziun
 • Copia contract da lavur

La taxa d'annunzia digl Uffeci per migraziun e dretg civil dil Grischun e dalla vischnaunca ei da pagar al spurtegl.

Eis ei per Vus nunpusseivel da s'annunziar tier nus duront las uras da spurtegl, supplichein nus Vus d'emplenir ora il formular sut e da tarmetter a nus ils documents per posta. Dimorants jamnils per plascher cumpletar il formular online separau.


Annunzia / arriv

Annunzia / arriv

Annunzia / arriv
PERSUNALIAS
INDICAZIUNS STADI CIVIL
INDICAZIUNS ED ADRESSA TIER IGL ARRIV EN VISCHNAUNCA
INDICAZIUNS PATRUN
INDICAZIUNS GENITURS
GENERAL
CUMPLETAR ENTRAS SVIZZER
CUMPLETAR ENTRAS JESTER
Partenari / affons
INDICAZIUNS PARTENARI
INDICAZIUNS PATRUN
CUMPLETAR ENTRAS SVIZZER
CUMPLETAR ENTRAS JESTER
INDICAZIUNS AFFONS (mo sche, minoren ni era sesents ad Ilanz/Glion)
AFFON 1
AFFON 2
AFFON 3
Remarcas